TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG ! 

Từ ngày 14-01-2021 đến 31-01-2021 Chung Studio giảm giá tất cả các sản phẩm !!!